Projekt „Świadomy e-użytkownik” realizowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa Oś Priorytetowa III „Cyfrowe kompetencje społeczeństwa”, 3.1 Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych przez Sudecki Instytut Rozwoju Regionalnego w partnerstwie ze Stowarzyszeniem „PRO-MOTOR”.
Projekt realizowany jest w terminie: 13.06.2019 – 30.09.2021.
Wartość projektu: 1 992 403,48 PLN. Wartość wkładu UE: 1 686 171,06 PLN.

Cel projektu

Celem głównym projektu jest zwiększenie umiejętności korzystania z Internetu 1000 mieszkańców Dolnego Śląska i Opolszczyzny poprzez ich udział w okresie 24 miesięcy w szkoleniach dotyczących kompetencji cyfrowych.

Cele szczegółowe projektu to przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu, dostarczenie wiedzy i umiejętności niezbędnych do sprawnego poruszania się świecie nowoczesnych technologii oraz przełamywanie lęku związanego z korzystaniem z nowoczesnych narzędzi. Cel zostanie osiągnięty poprzez realizację bezpłatnych szkoleń stacjonarnych i e-learningowe w zakresie kompetencji cyfrowych w następujących obszarach: edukacja, sprawy codzienne, finanse, relacje z bliskimi, praca i rozwój zawodowy, zdrowie, odpoczynek i hobby, zaangażowanie obywatelskie.

Kto może przystąpić?

PW projekcie "Świadomy e-użytkownik" mogą wziąć udział mieszkańcy Dolnego Śląska i Opolszczyzny, którzy ukończyli 18 lat. Do udziału w projekcie zachęcamy zarówno kobiety, jak i mężczyzn.

Rezultatem realizacji projektu będzie zmniejszenie marginalizacji związanej z nieznajomością zasad korzystania z nowoczesnych technologii oraz rozbudzenie w uczestnikach potrzeb korzystania z narzędzi IT, takich jak: komputer, Internet, telefony komórkowe, co przyczyni się do pełnego uczestnictwa w życiu publicznym, społecznym i gospodarczym.

Wartość projektu: 1 992 403,48 PLN
Wkład Funduszy Europejskich: 1 686 171,06 PLN